15. Pfalzpreis – Impressionen vom 11.09.2021 im Holiday Park